۱۳۸۸/۰۹/۲۹

191

شائبه‌ی سیاسی شدن عـزرائیل هم داره قوت می‌گیره. در اصل باید بگیم: "ملکوته داریم؟" ولی خب سـیاسـت ما عین دیـانت ماست پس، مملکته داریم؟

۴ نظر: