۱۳۸۹/۰۷/۱۳

628

«نورمن در هوا، یعنی اون بالا». مُرد.
درسته پیر بود، ایرانی هم نبود، اما مملکته داریم؟

۱ نظر: