۱۳۸۹/۰۷/۲۶

638

آمریکا طرح برج جایگزین برج های دو قلوی تجارت جهانی را آماده کردن و شروع به ساخت کردن بعد توی مملکت ما تازه دنبال حقیقت 11 سپتامبر و ساختن مستند براش هستند ، مملکته داریم ؟

۱ نظر: