۱۳۹۰/۰۳/۱۰

1053

به بابام میگم واسه چی کیت کت منو خوردی؟ میگه اینجا جنگله بخور تا خورده نشی!! مملکته داریم؟

۱ نظر: