۱۳۹۰/۰۷/۲۸

1184

خبرنگارهای تلویزیون یا لکنت زبان دارن، یا چشمشون ایراد داره، یا طاسن یا قدکوتاهن یا... زیبایی ظاهر و روان صحبت کردن هیچ دخالتی در انتخابشون نداره! مملکته داریم؟