۱۳۹۱/۱۰/۲۶

1191

با افزایش قیمت ارز و تاثیر آن روی لوازم خانگی خیلی از دختران به خاطر عدم توانایی جمع و جورینگ ِ جهزیه جواب رد به خواستگاران خود می دهند; مملکته داریم؟